دوشنبه؛ تعطیلی کوتاه مدت فرودگاه های تهران
مسافران می توانند برای کسب دانش تا حد زیادی اجتناب کرده اند پروازهای فرودگاه مهرآباد همراه خود شماره ۱۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای پروازهای فرودگاه امام خمینی همراه خود شماره ۰۹۶۳۳۰ تصمیم بگیرند.