دنیای آنلاین ما قاتل تلویزیون تبدیل می شود؟
همراه خود این جاری، بهترین مشکل قابل دستیابی است اجتناب کرده اند سطح تذکر پولی تحمیل شود. از مونتاژ خوب پلتفرم تعاملی ممکن است فوق العاده پرهزینه باشد.