دستگیری متهم اصلی کودک آزاری در زاهدان
رئیس کانون ادبیات داستانی سیستان و بلوچستان حقوق عامه: فردی که به اصطلاح ناپدری پسری است که مجروح و کتک خورده است و در اعترافات خود مدعی شده پسرش کار اشتباهی انجام داده و فقط قصد اصلاح و تشویق داشته است. بستگان او را تحریک می کند و برای اقدام خشونت آمیز او مایه تاسف عمیق است.