در میان مردم
تعداد کمی از شخصیت ها و جریان های سیاسی نبودند که در زمان انتخابات از مردم می ترسیدند، اما روز شنبه پس از انتخابات یا راه خود را منهای مردم رفتند و یا اقلیتی از ثروتمندان پایتخت را یک اقلیتی دانستند. نماد تمام مردم و محدود به سؤالات آنهاست. دولت سیزدهم اما مسیر دیگری را در پیش گرفت.