در مورد قانون حجاب در ایران چه باید کرد؟ قبل از این سه راه وجود دارد …
قانون را به لباسی تشبیه کرده اند که جامعه را می پوشاند. هر لباس باید متناسب با اندام فردی که آن را می پوشد نیز باشد، یعنی نه خیلی گشاد باشد و نه خیلی تنگ. لباس های گشاد می افتند و لباس های تنگ به بدن آسیب می زند. اگر موضوع «الف» از نظر اکثریت افراد جامعه امری پذیرفته شده و عادی باشد، اما به هر دلیل قانونی وجود داشته باشد که آن را ممنوع و مجرمانه جلوه دهد، در واقع قانون به بدنه آن جامعه آسیب می رساند. . .