در جلسه شورای اداری در اصفهان با حضور رئیس چه گذشت؟
سیدناصر موسوی لارگانی، مهدی توگیانی، سید مسعود کتمی و حسین محمد صالحی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، موضوع آب و زایده رود را مطرح کردند و از دولت خواستند برای این موضوع اساسی استان اصفهان چاره اندیشی کند.