داستان عاقبت خوش عالی جنایتکار!محمد حسین ملازنیل، تبهکاری کدام ممکن است به حداقل یک کتابخانه پناه برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت شخصی را تنظیم داد، اظهار داشت: «تمام تنظیمات در اقامت من می خواهم به خواست خدا بود.