خواه یا نه می توانم به طور قانونی نوار نگاهی به دیابت شخصی را بفروشم؟

آره!

خوشایند. پاسخ این است مطمئنا است! توضیحات زیادی موجود است کدام ممکن است مبتلایان دیابتی نوارهای نگاهی به دیابت اضافی در فراگیر خانه شخصی دارند. برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی متر را تعویض می کنند از دکتر آنها مدل عکس را طرفدار می تدریجی. هر مدل نوار نگاهی به باید همراه خود متر مخصوص شخصی استفاده شود.

برخی تولید دیگری فقط انواع آزمایشات را در روز کاهش می دهند هر دو قابل دستیابی است تولید دیگری دیابتی اندیشه در مورد نشوند. علاوه بر این این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است آنها عزیزی را {در خانه} شخصی کدام ممکن است دیابتی بود اجتناب کرده اند کف دست بدهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه های زیادی که هنوز است.

آزمایش نکردن بیشتر اوقات ممکن است در نتیجه افزایش بیش اجتناب کرده اند حد زمینه شود. پس همراه خود این همه زمینه اضافی کدام ممکن است الان دارید چه می توانید بکنید؟ خوشایند، می توانید آنها را به سطل زباله بیندازید هر دو به صورت نقدی بفروشید!

قابل دستیابی است سوال کردن کنید کدام ممکن است خواه یا نه کالا حتی قانونی است هر دو خیر. مطمئنا نوارها خوب محصول با بیرون مدل هستند. این ها را می توان با بیرون مدل در متنوع اجتناب کرده اند داروخانه ها، Wal-Mart، Walgreens، CVS را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره خریداری کرد.

تنها نوارهایی کدام ممکن است {نمی توانند} فروخته شوند، نوارهایی هستند کدام ممکن است توسط Medicaid هر دو Medicare حاضر می شوند. اینها این سیستم های دولتی هستند کدام ممکن است کالا مجدد نوارهای نگاهی به را ممنوع می کنند.

با این حال من می خواهم برای نوارهایم مدل ای اجتناب کرده اند نمایندگی بیمه درمانی ام دارم. خواه یا نه کالا اینها مشکلی ندارد؟ مطمئنا، به همان اندازه روزی کدام ممکن است هیچ برچسبی وجود نداشته باشد کدام ممکن است Medicaid هر دو Medicare را اشاره کردن کرده باشد، می توانید آنها را بفروشید.

اکنون کدام ممکن است تمام دانش با اشاره به نحوه کالا نوار نگاهی به دیابت شخصی را دارید، قابل دستیابی است اجتناب کرده اند شخصی بپرسید کدام ممکن است آنها را مکان بفروشید. نمایندگی هایی هستند کدام ممکن است زمینه های خواهید کرد را می خرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق پی پال برای شما ممکن است چک هر دو حواله کشتی می کنند (خواهید کرد باید حساب کاربری داشته باشید).

هنگام کالا زمینه ها، اسبابک ها خاصی موجود است کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند آنها به خاطر داشته باشید.

کارتن ها باید در تاسیسات تولیدی مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موم شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی خوردن آنها تمام نشده باشد. می دانم کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند مردمان به من می خواهم آموزش داده شده است اند کدام ممکن است اجتناب کرده اند نوارهایی استفاده می کنند کدام ممکن است گذشته تاریخی استفاده آنها قبلی است، با این حال کالا آنها داستان متفاوتی است. وقتی زمینه‌های شخصی را می‌فروشید، آنهایی کدام ممکن است گذشته تاریخی انقضا ۱ سال هر دو اصولاً دارند، بیشترین مالی را برای شما ممکن است به ارمغان می‌آورند.

زمینه ها باید در شرایط خوبی باشند به همان اندازه به همان اندازه حد امکان پول بدست آورید. زمینه های دندانه دار، ناپاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاره شده توسط برخی اجتناب کرده اند مصرف کنندگان پذیرفته نمی شود.

شرط می بندم کدام ممکن است نمی دانید برای نوارهای نگاهی به شخصی چه ارزش ای بپردازید. قیمت ها از سه.۰۰ به همان اندازه ۴۰.۰۰ دلار در هر زمینه متغیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقدار، عنوان تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی انقضا متکی است.

برخی اجتناب کرده اند برندهایی کدام ممکن است بیشترین درآمد را به در کنار دارند Freestyle Lite را انتخاب کنید و انتخاب کنید Accu-Check Aviva Plus هستند.

نتیجه:

تمام زمینه های شخصی را پیدا کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ما تصمیم بگیرید. برای بدست آمده قیمت رایگان با اشاره به زمینه های شخصی، برای دانش اصولاً به زمینه تأمین من می خواهم مراجعه کنید.