خواه یا نه اصفهان تخلیه تبدیل می شود؟ انصراف‌های شناور شدن پایین برای اسکان‌ها رسید / مردمان جزوه‌هایی را پایین دیوارهای انصراف‌خورده می‌گذارند (فیلم)
در حبیبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات آباد خانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارتیشن ها انصراف خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین بار بی فایده بازیابی می شوند.