خطر فصل صنعت دارویی ملت/ بهتر از فرآیند اصلاح قیمت دارو – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، قیمت‌گذاری نسبتاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح قیمت دارو همواره یکی اجتناب کرده اند مطالبات بی نظیر فعالان صنعت داروی ملت {بوده است}.

صاحبان صنایع دارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو‌اندرکاران این بخش صدها نسبت به مجازات ها بی‌توجهی به نسبتاً‌سازی قیمت دارو اظهارنظر کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره بی‌توجهی به مجازات ها این موضوع هشدار داده‌اند. با این حال به تذکر می‌رسد همچنان ظاهر شد شدید اجتناب کرده اند سوی سیاستگذاران بخش دارو به موضوع اصلاح قیمت دارو نشده است.

الیاس کهزادی عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است چرا قیمت‌گذاری نسبتاً دارو در تعدادی از سال جدیدترین همواره شناخته شده به عنوان مطالبه بی نظیر نمایندگی‌های داروسازی مطرح شده است، به خبرنگار مهر اظهار داشت: طی تعدادی از سال قبلی ارزش‌های دستمزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربار همراه خود تورم متوسط ۴۵ درصدی مرتفع است. بهای کسب چرخ دنده اولین نیز {در این} سال‌ها مجموعاً حدود ۸ به همان اندازه ۹ برابر شده است. این در حالی است کدام ممکن است قیمت کالا محصولات دارویی همراه خود نسبتی فوق العاده زیرین‌تر انبساط کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل انجام نمایندگی‌های ساخت کننده دارو به قاب زیان دهی رسیده است. {در این} شرایط بدیهی است کدام ممکن است برای تحمیل امکان بقا برای این نمایندگی‌ها خواستن {است تا} اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً‌سازی قیمت دارو انجام گیرد.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است چرا این مطالبه به همان اندازه بلافاصله {به درستی} پاسخ داده نشده است، افزود: توضیحات مختلفی برای این عدم پاسخ‌دهی صحیح موجود بوده. یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین توضیحات آن انتخاب ها سیاسی مقامات {در این} زمینه {بوده است}. بعد از همه اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری مشکلی کدام ممکن است صنایع دارویی همراه خود آن مواجه هستند اینجا است کدام ممکن است بدنه کارشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته‌های تخصصی پاسخگو برای قیمت‌گذاری دارو همراه خود سازوکارهای این صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیدگی‌های ارزش‌های ساخت شناخته شده نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای {به روز} نگه‌از گرفتن واحد تولیدی‌های ساخت دارو به‌درستی درک نمی‌شود.

کهزادی در پاسخ به این پرس و جو کدام ممکن است چرا قیمت‌گذاری‌های حال مورد انتقاد فعالان صنعت دارو است، اظهار داشت: در جاری‌حاضر قیمت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبنای قیمت‌گذاری‌های حال تحت هیچ شرایطی اجتناب کرده اند تذکر مالی نسبتاً نیست؛ {به دلیل} اینکه در رویکرد حال قیمت‌های کالا فوق العاده به بهای تمام‌شده ساخت نزدیک شده است. اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری قیمت‌گذاری محصولات این بخش با بیرون ملاحظه به تورم انباشت شده تعدادی از سال قبلی ارزش‌های ساخت صورت می‌گیرد.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است اصلاح قیمت‌ها در بخش دارو باید بر چه مبنایی صورت گیرد، تصدیق شد: به تذکر می‌رسد فرآیند صحیح برای اصلاح قیمت‌ها در شرایط حاضر، فرآیند قیمت‌گذاری بر ایده ارزش باشد. بعد از همه با توجه به اینکه سهم سودی کدام ممکن است لحاظ می‌شود صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً باشد. این روش قیمت‌گذاری {در این} بخش باعث می‌شود کدام ممکن است علاوه بر این تحمیل امکان ورزش جذاب برای نمایندگی‌های داروسازی، زمینه مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل، بهبود دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی نیز در صنایع دارویی ملت تحمیل شود.

کهزادی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است اگر چنین اصلاحاتی انجام نشود چه عواقبی در پیش بینی صنعت دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنید خواستن دارویی ملت {خواهد بود}، افزود: {در این} زمینه، موضوع زمان نیز فوق العاده حائز اهمیت است. یعنی علاوه بر این نسبتاً‌سازی قیمت دارو کدام ممکن است منصفانه امر مهم است، وابسته است این اصلاحات همراه خود چه مدت تأخیر صورت بگیرد. به ازای {هر روز} تأخیر در اصلاح نرخ کالا دارو، صنعت صدمه شدید‌تری می‌بیند کدام ممکن است این حوادث برای ادغام کردن مواردی شبیه ضعیف شدن نمایندگی‌ها، فصل متنوع اجتناب کرده اند نمایندگی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایتاً خروج سرمایه اجتناب کرده اند صنعت توسط سرمایه‌گذاران {خواهد بود}.

وی اظهار داشت: نتیجه هریک اجتناب کرده اند این چیزها برابر است همراه خود ضعیف دارو، کاهش اشتغال، افزایش بیکاری، افزایش خروج پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی خروج سرمایه اجتناب کرده اند ملت کدام ممکن است سرانجام نظام سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام مالی ملت را همراه خود چاش‌های شدید مواجه خواهد کرد.