خطر در حال مرگ همراه خود روشن کردن پیک نیک در چادرهای مسافرتی / نجات جان ۴ مسافر اجتناب کرده اند در حال مرگ حتمی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اصفهان به نقل اجتناب کرده اند پایگاه خبری پلیس، عزیزاله صباحوند رئیس پلیس پیشگیری استان اصفهان ذکر شد: پلیس استان اصفهان قالب نوروزی را در ایام نوروز اجرا می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۹ هزار گشت پلیس را سرزنده می تدریجی. گشت های پلیس برای ادغام کردن ۴۶۰ گشت خودرویی است: ۳۵۰ گشت موتوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ گشت عابر پیاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۵۰ نگهبان محله زیر تذکر نیروهای امنیتی کار می کنند.

وی افزود: گشت های پلیس در اماکن گردشگری، محیط رودخانه، پارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر وضعیت هایی کدام ممکن است مسافران در آن حضور دارند، سرزنده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها شخصی را حاضر می دهند.

سیبهوند ذکر شد: در سفر نوروزی هرگونه اسباب کشی در منزل ممنوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت خواستن همراه خود کلانتری توافق شود.

رئیس پلیس پیشگیری استان اصفهان یکپارچه داد: قطعات گشت پلیس در ساعات پایانی ساعت شب در وضعیت هایی کدام ممکن است مسافران چادر برپا کرده اند همراه خود دماسنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنتور بنزین گشت می زنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت گازگرفتگی اشخاص حقیقی را بیدار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه اورژانس می دهند. شرکت ها در صورت لزوم

وی همراه خود ردیابی به اینکه پلیس ۴ سرنشین کشف نشده بنزین را نجات داد، اجتناب کرده اند مسافران خواست برای مناسب و معقول کردن چادر مسافرتی اجتناب کرده اند بنزین پیک نیک استفاده نکنند کدام ممکن است فوق العاده آسیب رسان است.

انتهای پیام/۶۳۱۰۱/ح/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید