خطر بیکاری ۳۰ هزار مربی رانندگی
در حال حاضر دو گروه از مربیان در مدارس مشغول به کار هستند. معلمانی که خودروی آنها متعلق به مدرسه است به عنوان کارمند و بیمه شده تعریف می شوند اما معلمانی که با خودروی شخصی خود کار می کنند طبق قانون باید از بیمه خود استفاده کنند که به دلیل حقوق پایین آنها یعنی ۲۸ هزار تومان است. آنها معمولاً نمی توانند آن را بپردازند.