خرمشاد اجتناب کرده اند معاونت سیاسی وزارت ملت استعفا داد؟
محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی وزارت ملت طی روزهای قبلی در دفتر شخصی {در این} وزارتخانه غایب بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمزمه هایی مبنی بر استعفای وی اجتناب کرده اند این سمت به گوش می رسد.