خدمه سراسری والیبال امسال دردسرساز واقعاً کار می کند


به آگاه فانئوس،

امیرخوشوب در نشست خبری اظهار داشت: امسال کار سختی داریم. حضور در موفقیت با بیرون همکاری رسانه ها دردسر است. امیدوارم والیبال یک بار دیگر تأمین خوبی شود.

وی یکپارچه داد: آرژانتین قول داده بود کدام ممکن است منصفانه تفریحی دلپذیر همراه خود هم انجام دهیم. علاوه بر این این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است همراه خود خدمه هایی یادآور آلمان در کانادا تفریحی کنیم. این موضوع ادامه دارد تایید نشده است با این حال انتخاب آتای همراه خود ملاحظه به اولین تفریحی ایران در لیگ ملت ها به میزبانی برزیل این بود کدام ممکن است منصفانه تفریحی دلپذیر در همین قلمرو برگزار تنبل.

بوشرا در نهایت اظهار داشت: برای خدمه سراسری آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم همه به موفقیت خدمه جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف خدمه سراسری کمک کنند. همه باید در اطراف هم ترکیبی شویم به همان اندازه والیبال به راه شخصی یکپارچه دهد.

انتهای پیام/