خبر عالی | شمشاد به جنگل کلودا در محمودآباد بازگشت


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند مازندران، چوب بی تجربه شمشاد جنگل های شمال ملت به آفت بادمجان آلوده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گونه جنگلی را اجتناب کرده اند بین برده اند، همراه خود این استدلال کدام ممکن است شهرت مورد نیاز برای نبرد همراه خود این آفت در تمامی رویشگاه های شمشاد استان {وجود ندارد}. سنگده ساری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهشهر ۲ قلمرو آزمایشی برای تهیه هستند کدام ممکن است بذر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهال شمشاد انواع شدند.

امین وطندوست کارشناس ارشد محافظت نباتات اداره کل دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخیزداری مازندران – ساری در خصوص وضعیت فعلی قلمرو آزمایشی شمشاد در استان ذکر شد: موضوع محلول پاشی در مناطق پایلوت نیز مطرح است. اصل کار امسال آفت شمشاد سه عصر دارد. سمپاشی بر علیه آفت باید ۳ بار در سال تکرار شود.

وی همراه خود ردیابی به اینکه اگر برگ ها روی برگ ها قرار نگیرند آفت می شکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزاحم تبدیل می شود، افزود: مرحله یک محلول پاشی هفته بلند مدت، مرحله دوم اواخر خرداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله سوم اواخر شهریور ماه {خواهد بود}.

کارشناس ارشد گیاهپزشکی اداره کل دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخیزداری مازندران- ساری افزود: موضوع محلول پاشی در قلمرو ۴۰ هکتاری سنجده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده هکتاری بهشهر در قلمرو خاورمیانه است. اصل مونتاژ.

وطن دوست همراه خود ردیابی به کاشت شمشاد در قلمرو کولوده محمودآباد کدام ممکن است در سال قبلی حدود ۵ هکتار وسعت دارد، بازگشت به شد: بر ایده این سیستم ریزی در سال جاری ۱۰ هکتار اجتناب کرده اند این قلمرو را در اصل کار داریم.

وی ذکر شد: اگر بتوانیم انواع این آفت را به صورت آلی کاهش دهیم بحث کشت نشایی را در اصل کار قرار می دهیم یادآور قلمرو کلوده محمودآباد.

به گزارش فارس، جنگل های مازندران اجتناب کرده اند سال ۹۵ خرس تاثیر آفت سوخاری قرار گرفته اند، با این حال همراه خود ملاحظه به شیوع این آفت شهرت مورد نیاز برای انجام عملیات نبرد همراه خود این آفت فراهم نشد. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است شمشادها یادآور جواهرات بی تجربه در جنگل به تذکر می رسیدند، اکنون برخی اجتناب کرده اند زیستگاه ها ساده چوب خشکی دارند کدام ممکن است به تذکر بی تجربه نیستند.

انتهای نامه / ۸۶۰۳۴ / ح
این را برای صفحه اول سریع دهید