خبرگزاری مهر: مسجدی کدام ممکن است به مصیبت افراد توجهی ندارد، مسجد سکولار است، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان



خبرگزاری مهر – گروه دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهب – نجار عهدپور گزارش: موقعیت وضعیت ها در تعاملات اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم کردن مکانی برای ارتباط اشخاص حقیقی همراه خود یکدیگر است. از مقیاس اطراف اجتماعی بر یکدیگر تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتصال معناداری تحمیل می تدریجی. تمدن نوین اسلامی دوست ندارم تمدن های نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادی جهان، رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوی آموزه های حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای اجزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا طلایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمایز است کدام ممکن است بقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعادت حیات مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی را {تضمین می کند}. مساجد، اماکن متبرکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقاع متبرکه در بعد اجتماعی نیز اجتناب کرده اند همین نمونه پیروی می کنند.

مسجد شناخته شده به عنوان عبادتگاه مسلمانان یکی اجتناب کرده اند مهمترین نهادهای گروه اسلامی همراه خود کارکردی تعدادی از منظوره بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل گذشته تاریخی اسلام همواره موقعیت اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی داشته است. در پیروزی انقلاب اسلامی، مسجد به‌عنوان پایگاه بی نظیر انقلاب ایفای موقعیت کرد، در این زمان مسجد می‌تواند وسط تحولات اسلامی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اماکن مذهبی مشابه با امامزاده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقبره‌ها می‌توانند اجتناب کرده اند همین جایگاه برخوردار باشند. خبرگزاری مهر در تذکر دارد همراه خود برای بررسی تاریخچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه این نهادهای مهم زیبایی شناختی در بازتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری، جدا از روایات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایات، کارکرد نهادهای دینی را همراه خود ملاحظه به ادعا گام دوم انقلاب اسلامی بازتعریف تدریجی. مجموعه داستان ها را می توانید در همین جا تبصره کنید. در گفتگو همراه خود حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری زادهمعاون امور مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان های گروه اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه به بازرسی کارکردهای اجتماعی مسجد در نظام اسلامی پرداخته است. مادر ما در جستجوی پاسخی برای این پرس و جو هستیم کدام ممکن است ضعیف مساجد کدام ممکن است به نهادهای سکولار تغییر تبدیل می شود چه کارکردی دارد؟ نیمه سوم این مجموعه در یکپارچه آمده است بازتعریف کارکرد نهادهای دینی او هست:

حجت الاسلام سید نصیرالدین نوری زاده، معاون امور مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان های گروه اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه همراه خود خاص اینکه در اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه مسجد در اسلام تردیدی {وجود ندارد}، اظهار داشت: ساده یک زمان کوتاه در نظر گرفته شده کنید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی. گذشته تاریخی اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن کافی {است تا} انسان به جایگاه دقیق این خانه های خدا پی ببرد.

وی همراه خود اشاره کردن الگوی هایی اجتناب کرده اند اهمیت مسجد در اسلام، اظهار داشت: اولین مکانی کدام ممکن است خداوند برای عبادت قرار داد، مکه مکرمه هر دو شبیه به مسجدالحرام رسول الله (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) بود.س) در راه مدینه مدتی منتظر حضرت علی (ع) بودند.پ) به او بپیوندید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت مسجدی بسازید کدام ممکن است مورد احترام پیامبر (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) است.س) همراه خود دریافت پذیرش در مدینه در گذشته اجتناب کرده اند هر کاری مسجدی ساختند کدام ممکن است اقامتگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایتخت او بود. کلیه امور حکومتی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی در عصر رسول اکرم (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم).س) در مسجد النبی به پایان رسید. امام جماعت مسجد بی نظیر شهرهایی بود کدام ممکن است وسط حکومت‌های اسلامی همراه خود فرماندار شهر، منبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محراب بی نظیر حکومت را برپا می‌کرد.

او امام جماعت مسجد کامل شهرهایی بود کدام ممکن است وسط حکومت های اسلامی همراه خود فرماندار شهر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید منبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محراب بی نظیر حکومت را برپا می کرد.

وی افزود: این شواهد تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع شواهد تولید دیگری حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است مسجد در تمامی مقیاس مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید زوایای نظام اسلامی موقعیت محوری دارد. بعد از همه در برخی اجتناب کرده اند مقاطع تاریخی {به دلیل} حضور حاکمان غیرمذهب، موقعیت مسجد ضعیف شده است، با این حال در بدنه مردم گروه اسلامی همواره پناهگاه افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون همه انقلابی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات {بوده است}. اقدامات

نوری زاده خاطرنشان کرد: همراه خود یک زمان کوتاه تامل در گذشته تاریخی مبارزات ملت های اسلامی به این نتیجه می رسیم کدام ممکن است مساجد موقعیت ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمی در نبرد همراه خود نظام دارند. ناعادلانه حکومت می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس تأثیر بیگانگان بودند. مساجد کدام ممکن است همواره محل عبادت مردم {بوده است} کدام ممکن است در شرایط دوره ای روزانه برای ادای مناسک دینی کروی هم می آیند، بومی برای مراجعه به را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ها اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بر مقدمه عرف است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش کنید من می خواهم در تحریک کردن اسلام به طور قابل توجهی در زمان پیامبر اکرم (ص) تحمیل شد.س) راه اندازی شد. به معنای واقعی کلمه هستند نهضت های اسلامی آنقدر پایه در آموزه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه های مسجد دارند کدام ممکن است به صراحت می توان اظهار داشت کدام ممکن است همراه خود محروم جمع کردن مساجد اجتناب کرده اند نهضت های اسلامی، جنبش ها به یکباره هویت اسلامی شخصی را اجتناب کرده اند بازو خواهند داد.

موقعیت مسجد در پیشبرد نیازها انقلاب

وی اظهار داشت: با این حال در پیروزی انقلاب اسلامی ایران کدام ممکن است سطح عطفی در گذشته تاریخی امت اسلامی در قلمرو بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس های عظیم بیداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای اسلامی را پی ریزی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید را در جان مسلمانان بازگرداند. مسجد اجتناب کرده اند ۲ بعد نقشی بی بدیل داشت.»

معاون پارلمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی گروه اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه همراه خود ردیابی به اولین کارکرد مسجد در نظام اسلامی اظهار داشت: توسعه زیبایی شناختی، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی مساجد منحصر به تحریک کردن اسلام نیست. معارف اسلامی مباحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروس شخصی را در مساجد برگزار می کرد. تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاوت قرآن، فقه، فقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید احادیث در مساجد جهان اسلام در عصر ائمه (علیهم السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن به شرط عدم مغایرت همراه خود مصلحت مطرح می شد. مقامات های کشورهای اسلامی زمان. در دوران انقلاب اسلامی مساجد همراه خود مدیریت مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائمه جماعات پرانرژی، اختصاص داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی گروه های مختلفی را برای آموزش افراد در مقیاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه های مختلف برگزار کردند. در نظام پهلوی افراد اجتناب کرده اند هر طبقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص در کل اقامت روزمره شخصی به همان اندازه حدودی انبوه اوضاع زیبایی شناختی را بافت می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکس همراه خود ملاحظه به علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات شخصی تحلیلی اجتناب کرده اند اوضاع آن نقطه داشت. همراه خود توسعه انقلاب اسلامی، مساجد جایگاه فوق العاده مؤثری {در این} زمینه پیدا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنبه های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی ملت را نیز راه اندازی شد کردند.

وی افزود: مسجد همانقدر کدام ممکن است در طرد افراد اجتناب کرده اند رژیم استبدادی مؤثر بود، در ادای احترام به شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار هویت فراموش شده ملت ایران نیز مؤثر بود. افراد اجتناب کرده اند طریق مساجد هویت فراموش شده شخصی را بازیافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سنت اصیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان های والای را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش های انسانی تعالیم اسلامی بازگشتند. طبیعتاً هدف اجتناب کرده اند کارکرد آموزشی مساجد به این معنا نیست کدام ممکن است خواهید کرد در قبال همه امور درمورد به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش پاسخگویی دارید، اما علاوه بر این مسجد باید همراه خود نگاهی نقادانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سطوح بعدی نقد، تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی، امور گروه را بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینه کردن دهد. ارزشیابی اجتناب کرده اند منظر هدف آموزش. {در این} راستا مساجد ما باید همراه خود کانون های زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیتی گروه پیوند داشته باشند.

به معنای واقعی کلمه هستند مسجد باید به بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمل انتقادی در امور گروه بپردازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله بعد اجتناب کرده اند منظر هدف تربیت به نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار بپردازد.

نوری زاده اظهار داشت: به طور گسترده سنت افراد ایران عالی سنت دینی بود، حتی در گذشته اجتناب کرده اند ایجاد اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود آن به ایران، گروه ایرانی گروه ای همراه خود سنت دینی بود. مشابه با مکتب زرتشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی سنت شیعه در ایران مسئله مهمی بود، از تشیع پیشروی ابدی برای اعتراض به حکومت ها بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکتب شیعه روحانیون معترض را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیونی تربیت می کرد کدام ممکن است خانه آنها مساجد بود. موقعیت زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیتی مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی پس اجتناب کرده اند ریختن امام خمینی اجتناب کرده اند بیت المقدس خطرناکتر شد.

وی همراه خود ردیابی به کارکرد سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی مسجد اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند مهمترین کارکردهای مسجد معامله با به نیازهای نیازمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمندان گروه است. مسجد بهتر از پایگاه برای معامله با به مستضعفین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی مشکلات آنان است، از ممکن است اجتناب کرده اند طریق کانال های مثبت، فقرای محله را {به درستی} ایجاد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرم آنها باشد. علاوه بر این معمار کبیر انقلاب اسلامی همراه خود الهام اجتناب کرده اند رویکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیره اخلاقی رسول اکرم (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) ملاحظه افراد را به سنت اصیل اسلامی جلب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} ضعیف پتانسیل ها اجتناب کرده اند مساجد استفاده کرد. برای گروه های سیاسی، جنبش های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگرهای مبارزات انقلابی. امام خمینی {در این} زمینه می فرمایند: مسجد در اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تحریک کردن اسلام همواره وسط نهضت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهضت های اسلامی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مسجد بازاریابی اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مسجد نیروی اسلامی برای سرکوبی کفار آغاز شده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را زیر پرچم اسلام قرار دهید.

کارکرد عبادت تنها کارکرد مسجد نیست

وی افزود: مسجد بویه بازوی پرانرژی گروه مسلمین است چرا کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به شرایط زمانه قادر است امتیازات دینی را اصلاح دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} صورت دین در در هر زمان که پاسخی برای هر سوالی می تواند داشته باشد. اجتناب کرده اند ابتدای نهضت اسلامی، امتیازات زیادی در ارجاع به مساجد {بوده است}. حکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری در امتیازات مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی اجتماعی، توصیه در مبارزه، اجتماعات، معامله با به مبتلایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروحان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن وظایف حکومتی در مسجد بود. اسلام به هر جا کدام ممکن است سر خورد، چه مسلمانان آن را فتح کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه آن را ساختند، مساجد آنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنی ساخته شدند، با این حال مساجد در این زمان همراه خود مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل هایی برخورد با هستند کدام ممکن است باید به آن کانون توجه شود.

نوری زاده تاکید کرد: یکی اجتناب کرده اند آشکارترین کارکردهای مسجد جنبه عبادی است کدام ممکن است معمولاً اکثر مساجد {در این} زمینه این سیستم دارند، با این حال کارکرد مسجد تنها تابع عبادت نیست، اما علاوه بر این مساجد باید خدماتی را به افراد حاضر دهند. نهایی در تمام مقیاس زیبایی شناختی، اجتماعی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری اش.» «امروزه متنوع اجتناب کرده اند مساجد اجتناب کرده اند این نقش ها محروم هستند. یکی اجتناب کرده اند کارکردهای مسجد بحث کارکرد اجتماعی . اگر به کارکرد اجتماعی مسجد ملاحظه کنیم، متنوع اجتناب کرده اند معضلات اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات گروه رفع تبدیل می شود، از مسجد بهتر از وضعیت برای انجام امور مختلف اجتماعی است. فضای غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری صمیمانه افراد در مساجد در کمتر جایی غیر اجتناب کرده اند مسجد به توجه می خورد. نوبت مسجد باید گرمتر اجتناب کرده اند الان باشد.

وی افزود: اعلان اجتناب کرده اند وضعیت یکدیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به رفع مشکلات اجتناب کرده اند کارکردهای اجتماعی مسجد است. صحبت اجتناب کرده اند پول گیلاس انصافاً در مساجد عالی نیاز است کدام ممکن است باید به آن کانون توجه کرد، از راه را برای رفع مشکلات مالی به راحتی می تدریجی. متأسفانه در این زمان در اکثر مساجد ما اتفاقات اجتماعی رخ نمی دهد کدام ممکن است باید به آن کانون توجه کرد. یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند کارکردهای مسجد، کارکرد زیبایی شناختی است. متنوع اجتناب کرده اند مساجد جدا از بحث های عبادی، به این موضوع اهتمام داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود طراحی زیبای زیبایی شناختی، این سیستم زیبایی شناختی a فوق العاده ای را برای سازندگان تعطیلات مسجد می سازند.

معاون پارلمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی گروه اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه تصریح کرد: اگر محله آسانسور شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این موضوع ملاحظه شود اجتناب کرده اند تذکر زیبایی شناختی نیز آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود می یابد. همراه خود وجود تهاجمات زیبایی شناختی متعددی کدام ممکن است گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها ما را شبح می تدریجی، موضوع کارکرد زیبایی شناختی در مساجد باید فروش شود. یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند کارکردهای مهم مسجد، کارکرد سیاسی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند زمان رسول خدا (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) بر آن تاکید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت آن باقی مانده است خاص است. بر همین مقدمه پس اجتناب کرده اند استقرار حکومت اسلامی، مسجد را کدام ممکن است وسط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل تجمع مسلمانان برای انجام فرایض دینی بود، شناخته شده به عنوان پایگاه حکومت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهاد سیاسی اسلام برگزید. علاوه بر این موقعیت مالی مسجد در تحریک کردن اسلام همواره مورد ملاحظه {بوده است}. نیازمندان به مسجد رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آنجا کمک گرفتند. صندوق های قرض الحسن هم اکنون در مساجد تواند به شما کمک کند نیازمندان سازماندهی شده است. افراد همراه خود ضمانت مناسب اجتناب کرده اند این پول رهن می گیرند، از می توانند با بیرون صنوبر پول اضافی شناخته شده به عنوان درآمد، بدهی شخصی را به مسجد صنوبر کنند.

مسجد کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت

وی همراه خود ردیابی به موقعیت مسجد در حفاظت مقدس اظهار داشت: در دوران حفاظت مقدس وقایع جبهه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویری آینه ای های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی عملیات سربازان بیش اجتناب کرده اند منبرهای مساجد برای افراد تبیین شد. سران حفاظت مقدس پس اجتناب کرده اند انجام عملیات مهم در مساجد حضور یافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص چگونگی عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای آن به طور قابل توجهی تأثیر آن بر تحولات قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی صحبت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد شناخته شده به عنوان سفیران قابل اعتماد حفاظت مقدس سخنان پرشور آنان را گرامی داشتند.

بازگشت به تبدیل می شود: مساجد در دوران حفاظت مقدس اجتناب کرده اند امکانات مهم گفتن تدارکات می خواست جبهه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بومی برای ترکیبی آوری کمک های مردم بودند. صرف تذکر اجتناب کرده اند خوب ارزش مادی کمک به افراد قابل ملاحظه است، حضور غیر سکولار اقشار مختلف افراد در کمک رسانی به جبهه ها خارق العاده بود. پیرمردی را می بینید کدام ممکن است انگشتر یادبودی را شناخته شده به عنوان گرانبهاترین عامل در اقامت به پدرش پاداش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او اجتناب کرده اند اینکه {به دلیل} کهولت سن در موقعیت به حضور در جاده مقدم نیست، گریه می تدریجی. هر دو پیرزنی را می بینید کدام ممکن است همراه خود اهدای تعدادی از تخم بومی به حفاظت اجتناب کرده اند حرم {کمک می کند}. هر دو مرد جوانی سهم شخصی را همراه خود نامه ای برای سربازان به مسجد می آورد. هر دو مادران صنایع دستی شخصی را تهیه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را می دوزند. هر دو بچه ها روس کدام ممکن است جهیزیه شخصی را در عصر اول ازدواج عرضه ستاد یاری افراد می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد انگشت شماری مورد تولید دیگری کدام ممکن است اجتناب کرده اند شگفت انگیزترین مظاهر ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حماسه این ملت در گذشته تاریخی مقدس است. حفاظت

نوری زاده اظهار داشت: مساجد بعد اجتناب کرده اند دوران حفاظت مقدس موقعیت مهمی در نشر خوب ارزش های حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ پیام شهدا دارند. رویدادهای مساجد بعد اجتناب کرده اند حفاظت مقدس، بزرگداشت شهدا، برپایی نمایشگاه، تهیه روزنامه دیواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی نهایی است. مساجد کدام ممکن است در دوران حفاظت مقدس اقامتگاه سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران بودند، امروزه بهتر از کانون مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی برای توسعه خوب ارزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها والای شخصی هستند. اگر مسولان نشر سنت حفاظت مقدس، مساجد را مجرای سوئیچ خوب ارزش های حفاظت مقدس بدانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقابل از دست دادن بودجه های هنگفت برای آثار هنری مدرنیته، استعدادهای هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبی بسیج را در اساس های خلاقیت پرورش دهند. مساجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمازگزاران فردا خوب ارزش های حفاظت مقدس را می آفرینند. {در این} صورت افراد همانگونه کدام ممکن است واقعه عاشورا را در گنجینه تاریخی شخصی محافظت کرده اند، حوادث هشت سال حفاظت مقدس را نیز علاقه مند به اجتناب کرده اند اعتقادات شخصی می دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دائمی در بطن گذشته تاریخی این ملت نگه می دارند. .

سکولار بودن مسجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادیده تکل موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکردهای اجتماعی

وی در خاتمه همراه خود خاص اینکه مسجد ۹ تنها محل اقامه نماز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسک است، اما علاوه بر این کارکردهای اجتماعی عکس نیز دارد، اظهار داشت: مسجدی کدام ممکن است تشکیل مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتاری های آحاد گروه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر دشمن را اجتناب کرده اند افراد از بین بردن می تدریجی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش جهان اسلام به معنای مناسب اندیشیدن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در هدف جوامع مسلمان، مسجد سکولار نیست. چون صرفاً به شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش آن می پردازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به گروه مسلمانان همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان اسلام جدا است، چنین مسجدی به امتیازات مهمی چون اخوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادری در سیاره اسلام نمی پردازد. اینطور نیست شناسه.