خبرگزاری مهر: رومن آبراموویچ در جاری حرکت برای اجتناب کرده اند سرگیری مذاکرات روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین است | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانرا انتخاب کنید و انتخاب کنید به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه آمریکایی بلومبرگ روز شنبه گزارش داد کدام ممکن است «رومی آبراموویچمیلیاردر روسی برای اجتناب کرده اند سرگیری مذاکرات صلح بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین به کیف بازدید می تدریجی

مذاکرات روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین پس اجتناب کرده اند تحویل داد بیش اجتناب کرده اند هفت هفته اجتناب کرده اند تحریک کردن نبرد، اکنون به بن بست رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه تبدیل می شود.رومی آبراموویچدر صورت اجتناب کرده اند سرگیری مذاکرات صلح بین هیئت های روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین در استانبول، مجدداً {در این} مذاکرات نمایندگی کنید.

عالی تأمین آگاه بی نام به بلومبرگ آگاه است آبراموویچ {کسی که} همراه خود ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در تصمیم است، همراه خود مذاکره کنندگان اوکراینی برای مکان یابی راهی برای اجتناب کرده اند سرگیری مذاکرات گفتگو می تدریجی.

آبراموویچ او شناخته شده به عنوان عالی میانجی بیرون از کاف بین ۲ ملت، در دورهای زودتر مذاکرات نمایندگی کرد، اگرچه در آن نقطه گزارش شد کدام ممکن است میلیاردر روسی در حین نمایندگی در مذاکرات مسموم شده است.