خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سید جلیل قاسمی شامگاه چهارشنبه در مخلوط خبرنگاران همراه خود دقیق اینکه حمایت اجتناب کرده اند نخبگان آموزشی زمینه ساز انبساط مالی در استان گیلان است، تصدیق شد: تحمیل جایگزین های مادی برای حمایت اجتناب کرده اند نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخترعان در هر شهرستان باعث تحمیل فضای کار تبدیل می شود.

رئیس گروه بسیج آموزشی، تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری سپاه قدس گیلان همراه خود دقیق اینکه همراه خود ملاحظه به نامگذاری امسال باید به عملکرد نمایندگی های اطلاعات بنیان در بهبود ملت ملاحظه بیشتری شود، افزود: حمایت اجتناب کرده اند امکانات اطلاعات بنیان.

وی همراه خود ردیابی به غیرفعال بودن اکثر نمایندگی های اطلاعات بنیان گیلان ذکر شد: اکثر نمایندگی های اطلاعات بنیان گیلان غیرفعال هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مشکلات زیادی مواجه هستند، متعاقباً ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده سازی آنها نیاز دارند در اصل کار قرار گیرد.

قاسمی بر حمایت همه جانبه اجتناب کرده اند امکانات علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: گروه بسیج آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری سپاه قدس گیلان در حمایت اجتناب کرده اند امکانات اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت مسئولان {در این} زمینه اجتناب کرده اند هیچ تلاشی دریغ نمی شود.

وی همراه خود ردیابی به اینکه حاضر تسهیلات حمایتی اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات بنیان در احیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور آنها کارآمد است، ذکر شد: گیلان در بخش امکانات اطلاعات بنیان اجتناب کرده اند توانمندی های خوبی برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده سازی این بخش وقف شدید تری را اجتناب کرده اند سوی مسئولان ذیربط می طلبد.

رئیس گروه بسیج آموزشی، پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری سپاه قدس گیلان همراه خود ردیابی به ایجاد امکانات انبساط در تمامی شهرستان های گیلان ذکر شد: اعتقاد به گروه آموزشی، پایگاه اطلاعات اختصاص داده شده آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگران دلسوز انقلابی ممکن است همه مشکلات را رفع تدریجی. مشکلات استان