خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به گزارش خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما، وزیر امور خارجه کشورمان در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی بی نظیر همراه خود المیادین کسب اطلاعات در مورد قوانین تغییرناپذیر پوشش خارجی جمهوری اسلامی ایران تایید شده.

امیرعبداللهیان در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است «بن پدر عظیممجری جامعه المیادین کسب اطلاعات در مورد راهبرد پوشش خارجی ایران در دوران ریاست جمهوری «آقای ابراهیم رئیسی» اظهار داشت: پوشش خارجی جمهوری اسلامی ایران بر قوانین شخصی منسجم است. ما برای استقلال سیاسی جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه ای قائل هستیم. وقتی قوانین اساسی جمهوری را می خوانید این را می بینید.

وزیر خارجه کشورمان همراه خود ردیابی به احتمالاً انجام دادی: مانترا «۹ شرقی ۹ غربی» در وزارت خارجه ایران به توجه می خورد کدام ممکن است بیانگر استقلال سیاسی جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس تجهیزات دیپلماسی کشورمان اظهار داشت: در ماه‌های فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند دیدار ممکن است همراه خود وزیر امور خارجه روسیه، عالی پرس و جو در رسانه ها بحث شد کدام ممکن است پوشش خارجی ایران در قبال روسیه چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه ایران همچنان استقلال شخصی را محافظت کرده است هر دو خیر؟ ما در جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهان سیاسی متعلق به شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب ما نداریم. ما ۹ پیرو آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ اجتناب کرده اند روسیه هستیم. ما وابستگی به هیچ عالی اجتناب کرده اند اینها را نمی پذیریم. با توجه به روابط سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط خارجی همراه خود غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق، ما همراه خود هر ۲ متشابه برخورد می کنیم. مقامات آقای رئیسی این سیستم باز دارد بر مقدمه این ملت دارای تعادل، دیپلماسی، کار با هم سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری همراه خود همه ملت ها است.

با توجه به ملایم تا حد زیادی بیاموزید بودن او با توجه به پوشش خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتصال آن همراه خود تنظیم مقامات ها سوال بود.

امیر عبداللهیان وی اظهار داشت: آنچه در قوانین پوشش خارجی ملت به استقلال سیاسی ملت برمی گردد، منطبق بر . مثلا در اتصال همراه خود حمایت اجتناب کرده اند مظلوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور از دوام، جاده مشی جمهوری اسلامی ایران، جاده مشیمحکم در پوشش خارجی اختلافاتی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خالص است. تمایز سلیقه در چیزهای روزمره مثلا مقامات در گذشته در امتیازات سلیقه ای داشت. آن مقامات به همان اندازه حدودی همراه خود آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب کار با هم داشت، با این حال مقامات رئیس جمهور سلایق متفاوتی دارد. ما در راستای چیز خوب در مورد جمهوری اسلامی ایران سرزنده هستیم. ما پوشش خارجی پویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعادلی را اجرا کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ما روابط است حرکت خوشایند همراه خود کشورهای همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو انتخاب دوم ما کشورهای قاره آسیا است. آرزو می کنیم روابط خوبی همراه خود همه کشورهای جهان در ۵ قاره برقرار کنیم.

مجری این سیستم المیادین با توجه به سلیقه مقامات جدید ما در اتصال همراه خود روابط همراه خود کشورهای عربی به طور قابل توجهی کشورهای عربی بخش خلیج فارس پرسید.

امیر عبداللهیان او پاسخ داد: ما کشورهای عربی را بخش مهمی اجتناب کرده اند جهان اسلام می‌دانیم. ما بر آسانسور روابط همراه خود همه کشورهای اسلامی اصرار داریم. متنوع اجتناب کرده اند کشورهای اسلامی کشورهای عربی هستند. اجتناب کرده اند ابتدای مقامات جدید، ما گستاخانه ادعا کرده ایم کدام ممکن است انگشت همکاری را به سوی همه کشورهای همسایه، کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی اجتناب کرده اند جمله کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دراز می کنیم. ما انگشت شخصی را به گرمی دراز می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هرگونه همکاری همراه خود این ملت ها استقبال می کنیم. بعد از همه {در این} زمینه برخی اصرار دارند کدام ممکن است روابط ایران همراه خود کشورهای عربی محکم نیست، با این حال ممکن است معتقدم ممکن است نیستم. ما اجتناب کرده اند عالی طرف روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری روابط عربی همراه خود ایران داریم. آنچه به روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان برمی گردد اینجا است کدام ممکن است ما روابط خوبی نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلاتی موجود است. ما معتقدیم این ضرر اجتناب کرده اند جمهوری اسلامی ایران نیست.

وی افزود: ۴ در اطراف مذاکره همراه خود طرف عراقی همراه خود عربستان سعودی در بغداد برگزار کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا کردیم کدام ممکن است کنار هم قرار دادن برگزاری در اطراف پنجم این مذاکرات هستیم. ما هیچ پیشرفتی اجتناب کرده اند سوی سعودی ها در مذاکرات ندیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارات ضد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقیضی اجتناب کرده اند آنها شنیدیم. مثلا عالی بار محمد بن سلمان حرف مثبتی زد، با این حال ما هم حرف هایی شنیدیم کدام ممکن است خیلی خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش بینانه نبود. آنچه اخیرا {اتفاق افتاد} برای جهان اسلام خوشایند نبود. شناخته شده به عنوان مثال ۸۱ جوان سعودی بالا بریده شدند. این مناسبت خوبی برای سرزمین مکاشفه نیست. این اقدامات متناقض سؤالاتی را تحمیل می تدریجی حال معرفی شده است شده. به همین دلیل روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان علیرغم اینکه در جریان مذاکرات بود، همراه خود مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلاتی مواجه شد. ما در همه زمان ها راه را برای گفتگو همراه خود طرف سعودی باز گذاشته ایم.

امیر عبداللهیان اظهار داشت: هر وقت عربستان آرزو ما اجتناب کرده اند روابط خوشایند این ملت همراه خود جمهوری اسلامی ایران استقبال می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهان دوره ای سازی روابطش همراه خود ایران هستیم. علاوه بر این باید بگویم کدام ممکن است اقدامات متناقض را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامناسبی اجتناب کرده اند سوی عربستان سعودی صورت گرفته است. ما توده ها مشاوره‌ایم کدام ممکن است این عربستان بود کدام ممکن است روابط شخصی را همراه خود ایران برداشتن کرد، با این حال همراه خود وجود این، اجتناب کرده اند اظهار داشت‌وگو همراه خود طرف سعودی استقبال می‌کنیم. اینکه می گوییم اتصال ما همراه خود عربستان خوشایند نیست یعنی روابط خوبی همراه خود جهان عرب نداریم. {روابط ما} همراه خود اکثر کشورهای عربی محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرانه است بر مقدمه دوستی است. ما روابط متعادلی همراه خود کشورهای شمال آفریقا داریم. حتی {در میان} کشورهای قلمرو عربی خلیج فارس نیز همراه خود برخی اجتناب کرده اند این ملت ها روابط خوبی داریم. رئیس جمهور ایران عالی ماه پیش به قطر سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بلند مدت به عمان بازدید خواهد کرد. ما همراه خود کویت، امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند کشورهای قلمرو روابط محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعادلی داریم. {روابط ما} همراه خود عراق، سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان خوشایند است. اینها کشورهای عربی هستند. جهان عرب محدود به عربستان سعودی نیست.

مجری این سیستم کسب اطلاعات در مورد محتوای مذاکرات همراه خود عربستان سئوال کرد.

وی اظهار داشت: ما تاکنون در ۴ مرحله همراه خود سعودی ها مذاکره کرده ایم. در در اطراف اول جستجو در تعمیر هرگونه سوءتفاهم در روابط دوجانبه بودیم. طرف سعودی جستجو در رفع این موضوع بود به {چه کسی} روی باز کردن پرونده کانون اصلی کنید. به آنها گفتیم ضرر همین است به {چه کسی} ویژه یمن میزبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمنی ها تنها کسانی هستند کدام ممکن است آینده کشورشان را رقم می زنند. به همین دلیل ما اصلاً در مرحله یک مذاکره همراه خود سعودی ها هستیم به {چه کسی} ما صحبت نکردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را مشروط کردیم تذکر سمت راست ما به سعودی ها گفتیم کدام ممکن است ساده {در این} مرحله کنار هم قرار دادن تعمیر آن هستیم سوء تفاهم مذاکره با توجه به روابط دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل چگونگی دوره ای سازی روابط بین ۲ ملت. توافقات {در این} مورد در باره یکی اجتناب کرده اند آنها بازگشایی محل کار گروه همکاری اسلامی {در این} ملت بود مادر عظیم ممکن است بودم. سعودی ها به ۳ دیپلمات ایرانی روادید دادند. اگرچه ادامه دارد در ساختمان اجرایی گروه همکاری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل کار تصویر جمهوری اسلامی در گروه همکاری اسلامی مستقر نیستند، با این حال در هر صورت این هست گام به گام این خوش بینانه بود. علاوه بر این همراه خود طرف سعودی با توجه به امتیازات حج مذاکره کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هماهنگی رسیدیم.

مرد پدر عظیم مجری تلویزیون المیادین با توجه به یمن، اهمیت آن برای عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است های بالقوه عربستان سؤال کرد.

امیر عبداللهیان وی پاسخ داد: آنچه عربستان سعودی مدعی دخالت ایران در هر اتفاقی کدام ممکن است در یمن می افتد، تعیین مقدار نادرستی است. آنچه در یمن در حال وقوع است در گذشته تاریخی یمن توده ها تکرار شده است. متنوع اجتناب کرده اند ملت ها سعی کردند یمن را تصرف کنند زباله آنها سودآور شدند، با این حال شکست خوردند. عربستان سعودی در بازتاب نیز همین تخصص را در یمن داشته است، با این حال همه چیز دوباره مداخله فشرده ای در یمن داشته است. معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام در دل مردمان یمن تأثیر می گذارد کرد. اگر بلافاصله یمنی ها از دوام می کنند، این انتخاب آنهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما کاری به آن است نداریم. ما اجتناب کرده اند توقف خصومت ها، تعمیر محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر طرحی برای گفتگو بین یمنی ها استقبال می کنیم. پس در چه زمینه ای می توانیم نبرد را متوقف کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب ما اجتناب کرده اند برداشتن گامی برای رفع مشکلات مردمان یمن کوتاهی نخواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازگرداندن یمنی ها به میز مذاکره کوتاهی نخواهیم کرد، از ما کشوری مهم در قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوست همه کشورهای قلمرو هستیم. ، ممکن است {در این} امر موقعیت داشته باشد. در باره ما شکست نخواهیم خورد.