حمل و نقل نفت و مشتقات نفتی در ۷ ماه گذشته دو برابر شده استمدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران سه موضوع کلیدی را رسیدگی به چالش های نیروی انسانی، توسعه و نوسازی ناوگان و تمرکز بر استفاده از توان داخلی برشمرد و گفت: آیا ایران نفتکش ملی است؟