حلقه رئیس جمهور رفت!
مشکل شخصیت قبیله ای و سلیقه در طراحی دهه هاست که گریبانگیر محیط اطراف کشور شده است. برخی از مسئولان پروژه زیست محیطی کشور را تعریف کرده اند که در نهایت اتلاف منابع بیش نبود. خودسری و حفظ شهروندی مدیران سابق راضی از محیط زیست اکنون در وضعیت وخیم تالاب ها، منابع آبی و گرد و غبار داخلی تجلی یافته است.