حقوق نمایندگان در سال ۱۴۰۱ چقدر افزایش کشف شد؟
یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیسیون بودجه مجلس اجتناب کرده اند تصویب افزایش ۱۰ درصدی حقوق نمایندگان در سال ۱۴۰۱ در مونتاژ در این زمان این کمیسیون همراه خود ریاست مجلس خبر داد.