حقوق بشر آمریکایی یا شمشیر داموکلس
در میان هزاران نمونه نقض حقوق بشر آمریکا در ۷۰ سال گذشته، بی شک حادثه تروریستی پرتاب موشکی عمدی هواپیمای مسافربری ایران (پرواز ۶۵۵) در ۲۱ تیر ۱۳۴۶ و کشتار وحشیانه ۲۹۰ مسافر بی گناه یکی از مواردی است که وحشیانه ترین نمونه های وحشیگری آمریکا