حقوق بازنشستگان در گاما امتناع دولت رئیس جمهور از بازگشت به قانونسکوت دولت در صحنه ای که در حال حاضر محمدبکر کلیباف بازیگر اصلی آن است را می توان به عنوان از دست دادن آگاهانه فرصت ها از سوی دولت تعبیر کرد، زیرا پس از جنجال نفس گیر مخالفت دولت با حقوق برابر اتفاق افتاد. کارگران دولتی و غیردولتی علیرغم اعتراضات فراوان نمایندگان و در نهایت دولت متعهد به اجرای قانون شد، این دومین بار در عملکرد یکساله دولت سیزدهم است که اقشار آسیب پذیر از حمایت آنها حمایت می کردند. جمله اول شعارهای انتخاباتی رئیس دولت مجریه، حالا حامیان و حامیان خود را افرادی متفاوت از دولت می بینند که البته تناقض این تصورات می تواند در سال های آینده تاثیر مهم و سرنوشت سازی داشته باشد.