حضور اطلاعات آموزان در مدرسه ها الزامی بود
امتحانات نوک ترم برای کلیه دانشجویان دانشکده تهران به صورت درست برگزار تبدیل می شود. در صورت خواستن امکان پایان دادن دروس ممکن ناتمام ظرف تعدادی از هفته پس اجتناب کرده اند نوک امتحانات ترم جاری موجود است.