حساب ارزی چند بانک مسدود شده است
در این تعهدنامه، وام گیرنده اذعان دارد که نرخ ارز توافقی در زمان بازپرداخت اقساط ممکن است با زمان دریافت آن متفاوت باشد، بنابراین ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز در زمان بازپرداخت اقساط را درک کرده و می پذیرد. ، با پذیرش اینکه تمامی این خطرات بر عهده گیرنده تسهیلات (مشتری) خواهد بود، تسهیلات را دریافت می کند.