حجازی فر اجتناب کرده اند سنگسار یاران باکری در «مقام مهدی» (فیلم) خبر داد.
هادی حجازی فر در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود دوست صمیمی شخصی محمد حسین مهدویان اجتناب کرده اند سنگسار همرزمانش شهید مهدی باکری در جریان مونتاژ فیلمی معروف دانستن درباره مقام مهدی(عج) اظهار داشت.