جزئیات حادثه کار/بیمه مسئولیت کارفرما در زمان حادثه چیست؟
رئیس اداره نظارت فنی بیمه شدگان سازمان بیمه اجتماعی ضمن تشریح جزئیات بیمه حوادث ناشی از کار گفت: در صورت بروز حادثه کارفرما باید اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید آن انجام دهد. حادثه را طی سه روز اداری به اطلاع تامین اجتماعی برساند