جدید: در اروپا برخی تجمعات توسط خود دولت ها برای تخلیه انرژی مردم راه اندازی می شود
نماینده مردم تهران گفت: هر چیزی که قانون دارد باید طبق قانون رسیدگی شود. ما معتقدیم که در بسیاری از موارد هیچ قانونی نداریم. بسیاری از مردم دوست دارند آرامش خود را حفظ کنند. یک عده هنجارشکن و قانون شکن می آیند و فضا را به هم می زنند. این را باید از نصره روشن کرد.