جدول غیرانسانی تعاریف پزشکی!
ضرب المثل «از دست دادن زندگی را بگیر به همان اندازه به تب راضی شوی» حکایت این روزهای ترتیب نظام پزشکی است! دوازدهمین مونتاژ شورای برتر نظام پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاسبه بهای تمام شده شرکت ها پزشکی در سال ۱۴۰۱ الگوی ای اجتناب کرده اند این الگوی است.