جای پای طالبان بر حقوق آب ایران
طرف افغان حق آبه ایران را با کلمه قبول کرد، اما ما حق آبه قانونی را طلب می کنیم. باید وارد مذاکره شد و به زودی سفری به افغانستان خواهم داشت.» این جمله آخرین موضع علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در خصوص تعلل مقامات طالبان در تامین حق آبه ایران از رودخانه هیرمند است که تکمیل کننده سخنان رئیس دولت سیزدهم در آخرین جلسه شورای نگهبان است. وزرا و تاکید وی بر «پیگیری جدی» برای حل این مشکل.