ثروتمندترین شخص اوکراین: ممکن است در جاری دوباره کار کردن ماریوپل هستم
رینات آخمتوف، ثروتمندترین تاجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجر اوکراین کدام ممکن است شناخته شده به عنوان ثروتمندترین شخص این ملت شناخته تبدیل می شود، قول داده است شهر محاصره شده ماریوپل را پس اجتناب کرده اند دفع کردن آن توسط نیروهای روسی دوباره کار کردن تدریجی.