تکرار/ سه راهکار برای نتیجه گیری منویات مقام معظم مدیریت


گروه دانشکده خبرگزاری فارس. رئیس معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۱ را سال «ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال» نامیدند.

رئیس معظم انقلاب سال ۱۴۰۰ را سال «ساخت، حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برچیدن» نامیدند.

این تکرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید مقام معظم مدیریت در محدوده عنوان سال ها حکایت اجتناب کرده اند اهمیت «ساخت» دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاً روزی کدام ممکن است عنوان این ۲ سال همراه خود عبارت «ساخت» آغاز شد، مقام معظم مدیریت خواستن به ساخت را بافت کردند.

دانشکده هایی کدام ممکن است در سال های فعلی ساده به دانشجویان تئوری تدریس می کردند، چندین سال است کدام ممکن است به پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری روی معرفی شده است اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری {در این} دانشکده تحمیل شده است کدام ممکن است اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان دانشکده در آن به نمایندگی ها در زمینه های مختلف آموزش می دهند. پرانرژی است، اجتناب کرده اند این رو پیش بینی {می رود} دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهیان نیز در راستای نتیجه گیری عنوان سال گام بردارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها بالقوه است در جاده مقدم ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی باشند.

اجتناب کرده اند این رو همراه خود پیمان صالحی، معاون تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری وزیر بهداشت، کسب اطلاعات در مورد نحوه ورزش دانشگاهیان در زمینه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برآورده شدن مطالبات مقام معظم مدیریت ذکر شد وگو کردیم.

آنچه در گفتگو همراه خود معاون وزیر علوم خواندم:

* لزوم افزایش ساخت کبریت همراه خود خواستن مقامات

* لزوم آسانسور زیرساخت ها در پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری

* آمار پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان اشتغال آنها

*نیاز آسانسور سیستم اعطایی ضعیف در ملت

* لزوم ملاحظه به نمایندگی های داده ها کودک نوپا

* لزوم آسانسور سیستم نوآوری باز

* برای افزایش ساخت باید به نیازهای ملت ملاحظه شود

فارس: ضمن تبریک سال نو، نامگذاری مقام معظم مدیریت برای امسال را همراه خود عنوان «ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم وزارت علوم در نتیجه گیری آن تبیین کنید.

صالحی: بحث اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های داده ها بنیان موضوع مهمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما باید به این موضوع ملاحظه بیشتری داشته باشیم، به طور قابل توجهی در زمینه هایی کدام ممکن است ملت خواستن بیشتری دارد، مثلا در جاری حاضر انواع نمایندگی های داده ها بنیان در بخش کشاورزی موجود است. کودک نوپا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید افزایش یابد.

فارس: انبساط نمایندگی های داده ها بنیان چگونه است؟

صالحی: نمایندگی های داده ها بنیان معنی خاصی دارند کدام ممکن است موسسان هر شرکتی باید طی کنند به همان اندازه نمایندگی شناخته شده به عنوان داده ها بنیان شناخته شود، نمایندگی باید منصفانه سری سطوح را طی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور مکرر انبساط تدریجی.

راه رفع ۱: آسانسور زیرساخت ها

فارس: برای افزایش نمایندگی های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور معمول درخواست شده است های مقام معظم مدیریت چه باید کرد؟

صالحی: شخصاً شناخته شده به عنوان معاون پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر علوم باید زیرساخت ها آسانسور شود به همان اندازه نمایندگی های داده ها بنیان بتوانند انبساط کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه باید بتوانند دائماً پیشرفت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط کنند به همان اندازه به ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت برسند. خودکفایی

لزوم حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان برای انبساط کیفی

فارس: چه نهادهایی پاسخگو برای آن هستند؟

صالحی: بعد از همه حمایت های خوبی در ملت اجتناب کرده اند سوی وزارت علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، معاونت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی برای انبساط، رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای نمایندگی های داده ها بنیان موجود است. . زیرساخت با این حال ممکن است می گویم این حمایت {افزایش است}، بعد از همه بحث ممکن است کیفی است ۹ به سختی.

فارس: وضعیت حال ما اجتناب کرده اند تذکر به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی چگونه است؟

صالحی: در جاری حاضر ۴۰ پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰ وسط انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ وسط نوآوری وزارت علوم داریم کدام ممکن است تاسیسات تولیدی های داده ها بنیان هستند، یعنی نمایندگی ها این سطوح را طی می کنند به همان اندازه داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بنیان شوند.

با این حال متنوع اجتناب کرده اند پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ما جوان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر پتانسیل ها پایین وسیعی دارند با این حال زیرساخت های مقاوم ندارند، آسانسور زیرساخت ها نیز قیمت بر است، به همین دلیل نهادهای دولتی باید اجتناب کرده اند آسانسور زیرساخت ها حمایت کنند از آسانسور زیرساخت ها فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی است. .

ما باید امکانات انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را آسانسور کنیم، بودجه پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری پاسخگوی خواستن آنهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه مناسبی {برای تقویت} زیرساخت ها ندارند.

* راه رفع دوم: آسانسور نظام کمک قیمت

بعد از همه در متنوع اجتناب کرده اند ملت ها حمایت ها اجتناب کرده اند طریق کمک های بلاعوض نیز انجام تبدیل می شود، با این حال سیستم کمک قیمت در ملت ما ضعیف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عنوان جایگزین سیستم رهن دهی ما افزایش یافته است کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به ریسک بالا در نمایندگی های داده ها بنیان، به طور قابل توجهی برای اندیشه های اساسی، نمی توان این کار را انجام داد. همراه خود همین آینده قرض گرفت. بورسیه حساب میشه پس باید سیستم بورسیه رو آسانسور کنیم.

فارس: خواه یا نه اقدامی {در این} خصوص {انجام شده} است؟

صالحی: صندوق علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دارای شهرت شورای برتر انقلاب زیبایی شناختی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند صندوق حمایت اجتناب کرده اند پژوهشگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوران، تنها صندوق نظام کمک قیمت است.

بعد از همه بودجه مجلس شورای اسلامی نیز {برای تقویت} نظام کمک قیمت است، با این حال این بودجه کافی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید امسال آسانسور شود.

* راه رفع ۳: آسانسور سیستم نوآوری باز

فارس: در آن صورت همراه خود آسانسور زیرساخت ها در نمایندگی های داده ها بنیان، وضعیت نیروی انسانی نیز بیشتر تبدیل می شود؟

صالحی: ضمناً نکته تولید دیگری ممکن است درمورد به اشتغال است، باید بدانیم کدام ممکن است بیشترین اشتغال در نمایندگی های کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متداولتحمیل تبدیل می شود، به همین دلیل می توان ذکر شد کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۹۰ سهم اشتغال زایی توسط این نمایندگی ها انجام تبدیل می شود، پس اگر جستجو در افزایش اشتغال باید به این نمایندگی ها ملاحظه کرد کدام ممکن است در امکانات انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری مستقر هستند.

نیاز رشد کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای کودک نوپا داده ها بنیان

همراه خود شرایط مالی کنونی ملت ما باید بر کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای کودک نوپا هدف اصلی کرد، به عبارت تولید دیگری اگر می خواهیم همراه خود این دارایی های پولی جاری پیشرفت کنیم باید نمایندگی های داده ها بنیان را رشد دهیم.

فارس: چگونه این کار را انجام دهیم؟

صالحی: برای بدست آوردن به این هدف، منصفانه سیستم نوآوری باز پاسخگو برای است. این تکنیک در دنیا جایگاه ویژه ای دارد، یعنی نمایندگی ها باید ساختار ساخت را تبدیل کردن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ نمایندگی بزرگی {وجود ندارد} کدام ممکن است همه شرکت ها شخصی را خودشان انجام دهند.

ما باید {به سمت} تحمیل منصفانه سیستم نوآوری باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصرف نمایندگی های شخصی دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایشی حرکت کنیم، از در جاری حاضر متنوع اجتناب کرده اند نمایندگی های ما ادامه دارد شخصی هستند، یعنی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار دولتی ادامه دارد غول پیکر است کدام ممکن است همراه خود تحمیل منصفانه سیستم نوآوری باز

انتهای پیام/