تنظیم اقلیم خاستگاه سیل لرستان است/ نیاز اصلاح الگوی کشاورزی – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد زویار در پیامی به رویداد روز جهانی آب اظهار داشت: به تعبیر معظم له آب مایه حیات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حدیث را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلام پیامبر گرامی اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائمه اطهار(ع) کودک {برای حفظ} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصفیه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت این نعمت متفاوت خدای من می خواهم خیلی

روز جهانی آب بهانه ای است مورد استفاده قرار گیرد بهینه اجتناب کرده اند رسانه ها برای جلب مشارکت مردمان، آشنایی تا حد زیادی همراه خود فقر آب، ایفای عملکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرگذاری.

هر ساله به رویداد روز جهانی آب در ۲۲ مارس کدام ممکن است مصادف همراه خود دومین روز فروردین ماه است، گروه ملل متحد شعاری را همراه خود محوریت معامله با به مشکل های حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت آب همراه خود هدف تحمیل رشد جهانی آب اندیشه در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن می تدریجی.

امسال روز جهانی آب همراه خود موضوع «آب‌های زیرزمینی، نامرئی را شگفت‌انگیز کنید» نامیده می شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است ملت ما جزو کشورهای خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک جهان است، حفر چاه های عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید درو کردن بی رویه اجتناب کرده اند آب های زیرزمینی عملکرد بی بدیلی در تحریک کردن فاجعه کم آبی داشته کدام ممکن است در نتیجه افزایش آن شده است. در فاجعه های شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیطی

همراه خود وجود این افزایش بی رویه چاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم مدیریت استفاده اجتناب کرده اند آنها کدام ممکن است تناسبی همراه خود میزان درگاه به دارایی ها آب زیرزمینی ندارد، ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی استان همراه خود فاجعه های اقلیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیست محیطی جبران ناپذیری مواجه شد.

علاوه بر این ملاحظه به الگوی کشاورزی در افزایش {بهره وری} آب در بخش کشاورزی حائز اهمیت است. اصلاح الگوی کشت همراه خود ملاحظه به شرایط اقلیمی جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده بهینه اجتناب کرده اند دارایی ها آب زیرزمینی گامی سازنده در ایمنی اجتناب کرده اند این موهبت خدادادی است.

اصلاحات اقلیمی نیز تاثیر زیادی بر بخش آب داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تنظیم چرخه‌های اقلیمی، بخش‌هایی اجتناب کرده اند جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت عزیزمان ایران دچار خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر عوامل دچار سیل‌های ویرانگر شده‌اند. حتی این اصلاحات اقلیمی در فروردین ۱۳۸۸ باعث سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارات قابل توجهی به زیرساخت های شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی استان لرستان شد.

بلند مدت دارایی ها آبی این سرزمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن کهن بر عهده شخصی ما {خواهد بود}. ما باید با توجه به آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط حال آن همراه خود یکدیگر صحبت کنیم، وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن دارایی ها آبی ملت را درک کنیم، وظایف شخصی را در قبال این شرایط به درستی خاص کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سازمانی برای جمع کردن کشوری آباد، ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده حرکت کنیم. پاسخگویی ها