تناقضات روسای جمهور آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین علیه یکدیگر – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند رویترز، «ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس اجتناب کرده اند گزارش هایی مبنی بر امتناع اوکراین اجتناب کرده اند تحقق همراه خود فرانک والتر اشتاین مایررئیس جمهور آلمان دانستن درباره دیدارش همراه خود او به او اظهار داشت اشتاین مایر تماسی برقرار نشد

زلنسکی وی در یک واحد کنوانسیون خبری دانستن درباره دیدار شخصی همراه خود رهبران لهستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ملت تولید دیگری بخش بالتیک اظهار داشت: رئیس جمهور آلمان هر دو محل کار رئیس جمهور آلمان به طور مناسب به دیدار ما نرفته است.

«استین مایرحامی آشتی اوکراین همراه خود روسیه، قبلا او اظهار داشت کدام ممکن است افسران اوکراینی اجتناب کرده اند تحقق همراه خود او خودداری کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید.

عالی مقام اوکراینی نیز اظهاراتی داشت استین مایر غیر باورپذیر

دیروز، «فرانک والتر استین مایررئیس جمهور آلمان در یک واحد سخنرانی آگاه بود کدام ممکن است اوکراین اجتناب کرده اند حضور ممکن است در کی استقبال نمی شود کافی است این موضوع باعث شد در قصدم برای بازدید به این ملت {تجدید نظر} کنم.

رئیس جمهور آلمان اظهار داشت کدام ممکن است باید تحقیقات بیشتری {در این} زمینه انجام دهد.

کانال تلویزیون راشا {دوست داری} ساعاتی به نقل اجتناب کرده اند روزنامه می سازد آلمان ادعا کرده بود کدام ممکن است «ولادیمیر زلنسکیرئیس جمهور اوکراین ادعا کرده بود کدام ممکن است همراه خود “فرانک والتر” دیدار خواهد کرد. استین مایر“در کافی است نیازی ندارم؛ چون روابط خوبی همراه خود روسیه دارد.