تمامی داروها باید همراه خود ابطال فارکس محبوب بیمه شوند
اگرچه قرار بود دارو اجتناب کرده اند بردن فارکس محبوب مستثنی باشد، با این حال گفتن وزیر بهداشت مبنی بر بردن فارکس محبوب در سفر نوروزی اولویت های مختلفی را در گروه به طور قابل توجهی مبتلایان تحمیل کرد.