تل آویو غرق در ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامنی است
در جریان عملیات استشهادی فلسطینی ها کدام ممکن است ۲۹ سال در وسط تل آویو به اندازه انجامید، ۱۵ صهیونیست مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ تن اجتناب کرده اند آنان کشته شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامنی در تل آویو تحت سلطه شد. همانطور که صحبت می کنیم نیز «رعد فتحی عظیم» مسئله حمله توسط اعضای شبک به مبایعه نامه رسید. این چهارمین عملیات استشهادی در فلسطین اشغالی در حدود خوب هفته قبلی است. گروه حزب الله لبنان در ادعا ای ادعا کرد کدام ممکن است تجهیزات های امنیتی رژیم صهیونیستی در برابر این خوب جوان فلسطینی شکست سختی را متحمل شدند.