تله موش اسلحه مانند قدیمی ۱۸۶۲ را ببینید
اخیراً یک تله موش متعلق به سال ۱۸۶۲ کشف شده است و این تله تا حدودی شبیه به تفنگ است. اینکه افرادی که در محل کشف تله زندگی می کردند یا بسیار خشن بودند یا اینکه موش ها بسیار بزرگتر و خطرناکتر از موش های امروزی بودند، نشان می دهد که در آن زمان از چنین وسیله ای برای مقابله با موش ها استفاده می شد. .