تلاش بانک مرکزی دولت دوازدهم برای پنهان کردن آمارهای اقتصادی/آمارهای اقتصادی امروز در همه دستگاه ها موجود است
دولت دوازدهم از آذرماه ۱۳۹۶ انتشار مجموعه ای از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از جمله نرخ تورم را متوقف کرد و از ارسال آمار نرخ تورم به قوه قضائیه و نهادهای متقاضی نیز جلوگیری شد اما در دولت سیزدهم. آمار بانک مرکزی به طور مستمر در اختیار محاکم قضایی بود و دستگاه های مناسب در حال نصب هستند.