تفسیر ایران اجتناب کرده اند مخالفت همراه خود افتادگی عضویت روسیه در شورای حقوق بشر
هیات ایرانی در گروه ملل متحد در گزارشی دانستن درباره رای ایران به افتادگی شورای حقوق بشر روسیه اجتناب کرده اند سوی روسیه گفتن کرد کدام ممکن است مقامات جمهوری اسلامی ایران بر لزوم رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل صلح جو اختلافات بر ایده مبانی در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام درست به همه طرف ها تاکید کرده است. . قانون اساسی گروه ملل متحد حقوق بین الملل را تایید می تنبل.