تفاوت در آمار ۲ میلیون خانه خالی
پس از اینکه رئیس دولت سیزدهم از قوه قضائیه به قوه مجریه رفت و در تبلیغات پیش از انتخابات به توسعه عدالت اجتماعی در جامعه توجه ویژه داشت و به طور کلی فردی از تبار شهید بهشتی به شمار می رفت. و مدافع عدالت و عدالت در جامعه جامعه می داند، انتظار دارد دولت رئیس جمهور با روش های علمی و با ابزارهای فراوان و متنوع، کاهش هزینه های اسکان را به عنوان یکی از سخت ترین هزینه ها در سبد وجودی خانواده کاهش دهد.