تعطیلی میادین میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره بار پایتخت در "روز قدس"
ساکنان می‌توانند روز ۵‌شنبه هشتم اردیبهشت، اجتناب کرده اند ساعت ۸ به همان اندازه ۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ساعت ۱۵ به همان اندازه ۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ دقیقه به این امکانات، مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایحتاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات می خواست شخصی را تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریداری کنند.