تعریف جدید آنسی کاسالی از پاکیزگی؛ معاون رئیس جمهور ایران زنان قربانی تجاوز را به خودکشی تشویق کرد! (فیلم)
شلیر، قاصدی که در حین تجاوز جنسی، نه برای افتخار، خود را از ساختمانی پرت کرد، بلکه برای حفظ ناموس خود را کشت. در عوض معاون رئیس جمهور در امور زنان به جای اعتراض به متجاوز، در توییتی از کار شلیر رسولی تقدیر و تشکر کرد و آن را نشانه عفت دانست.