تصویب قانون اقدام راهبردی به مسیر مذاکرات احترام می گذارد
نایب رئیس شورای اسلامی گفت: عده ای مصمم به نابودی نظام جمهوری اسلامی هستند هرچند تعدادشان کم است اما امپراطوری رسانه ای در دست دارند هرچند دشمنان با جنگ رسانه ای کاری از پیش نمی برند. نیکزاد: تصویب قانون اقدام راهبردی به مسیر مذاکرات احترام می گذارد