تصویب دومین طرح ضدایرانی در سنا با هدف جلوگیری از لغو تحریم‌های سپاه
دومین طرح ضد ایرانی در مجلس سنای آمریکا برای گنجاندن مسائل فرابرجامی در هرگونه توافق هسته‌ای با ایران و جلوگیری از لغو تحریم‌های سپاه، تصویب شد.