تصویب آیین نامه اجرایی واگذاری زمین و آپارتمان پس از تولد فرزند سوم
برای ساکنین شهرهای بالای ۵۰۰۰۰۰ نفر، زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در آیین نامه حسب ظرفیت اعلامی دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرهای مجاور یا شهرهای جدید یا شهرهای همجوار یا محل تولد پدر و مادر به شرط بالاتر اگر بین ۵۰۰۰۰۰ نفر نباشد به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر به انتخاب مادر تقسیم می شود.