تصاویر مزارع گندم و نخود در شهرستان دلفان
قرار گرفتن شهرستان دلفان در میان رشته‌کوه‌های زاگرس، ارتفاع زیاد، عرض جغرافیایی زیاد و نفوذ زیاد توده‌های هوای سردی که از شمال و شمال غرب وارد این شهر می‌شوند، بیشتر به صورت سامانه‌های سینوپتیکی، همگی همکاری. آب و هوای سرد و مرطوب با زمستان های سرد و سرد و تابستان های معتدل و بهاری ایجاد می کرد.