تصاویر قبل از آتش سوزی
سازمان آتش نشانی یک سازمان رسمی است که زیر نظر شهرداری کار می کند. وظایف این سازمان محدود به اطفای حریق نیست و وظایف بیشتری دارد. یکی از فعالیت‌های سازمان آتش نشانی اصفهان در بخش پیشگیری، نظارت و کنترل ساختمان‌ها، حفاظت از آتش‌سوزی و حوادث است و در این راستا حدود ۱۹ نفر از کارکنان زن به صورت غیرعملیاتی و کمکی مشغول به کار هستند که مهمترین آنها می‌باشد. بخشی از این سازمان بازرسی و کنترل استانداردهای معماری – شهری ساختمان های معماری از جنبه ایمنی و آتش نشانی می باشد.