تشییع پیکر منصفانه شهید خارق العاده فلسطینی در اردوگاه جنین
مردمان فلسطین پیکر شهید جوان احمد الساعدی را کدام ممکن است در نبرد های همانطور که صحبت می کنیم در اردوگاه جنین به کف دست اشخاص حقیقی مسلح صهیونیست به بیانیه سوگند خورده رسید تشییع کردند.