تشکیل کمیته تحقیق و تفحص برای رسیدگی به «قربانیان حوادث و آشوب‌های اخیر».


وزیر کشور از تشکیل کمیسیونی برای بررسی اغتشاشات اخیر خبر داد و گفت: این کمیسیون متشکل از نمایندگان سازمان های دولتی و غیردولتی مرتبط در وزارت کشور است.

به گزارش فارس احمد وحیدی، وزیر کشور در جمع خبرنگاران گفت: به منظور حفظ حقوق مردم و حاکمیت قانون «کمیته تحقیق و تفحص» متشکل از نمایندگان سازمان های دولتی و غیردولتی مرتبط در وزارت کشور تشکیل شده است. . .

وزیر کشور افزود: این کمیته وظیفه دارد با جدیت بر حقوق آسیب دیدگان حوادث و آشوب های اخیر نظارت کند.